رنج کمبود نقدینگی

رنج کمبود نقدینگی

متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی دولت این اتفاق نیفتاده و تولیدکنندگان فعال در صنعت لوازم خانگی همچنان از کمبود نقدینگی در رنج هستند و از سرمایه در گردش کافی برای تسریع جریان تولید برخوردار نیستند. از الزامات  این امر، توسعه تامین سرمایه در گردش و...